Postup připojování nemovitostí v obci Čakov na novou obecní kanalizaci a ČOV

oznámení občanům o postupu a termínech napojování nemovitostí na novou kanalizaci

Postup připojování na novou veřejnou kanalizaci obce Čakov

Vážení občané,

Z důvodu  dokončení stavby nové kanalizace a ČOV v Čakově, její následné kolaudaci a uvedení čistírny do zkušebního provozu, vyzýváme obyvatele naší obce, aby učinili veškerá opatření k tomu, aby do 30.11. letošního roku byly napojeny všechny nemovitosti na veřejnou kanalizaci, případně aby veškeré odpadní vody vznikající v naší obci byly likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Realizace přípojky

Uvedení přípojky do provozu

Upozornění

Obecní úřad v přenesené působnosti může uložit podle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci.

V případě, kdy se občané nebo podnikatelé nebudou chtít připojit na nově zřízenou veřejnou kanalizaci, a přitom nemají odpovídající likvidaci odpadních vod nebo nemají povolení k vypouštění odpadních vod, obec podá podnět podle § 42 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na Českou inspekci životního prostředí nebo na příslušný vodoprávní úřad. Česká inspekce životního prostředí a obecní úřad obce s rozšířenou působností (vodoprávní úřad) jsou také příslušní k projednání případných správních deliktů.

Současně se v případě nesepsání smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem kanalizace před započetím užívání kanalizační přípojky jedná o neoprávněné vypouštění odpadních vod. Fyzická nebo právnická osoba se tímto dopouští správního deliktu a bude postupováno dle zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, § 10, odst. 2 (neoprávněné vypouštění odpadních vod), odst. 3 (náhrada vzniklých ztrát) a dle § 32 odst. 5 (správní delikty, kdy je možno v řízení o přestupcích u příslušného úřadu uložit pokutu až do výše 50 000,- Kč).

Informace a kontakty k možnostem realizace přípojky:

                  Firma MiDast, s.r.o.  -  Miroslav Příhoda, Čakov 41, kontakt: +420 724 558 345

                  Firma František Petrách Služby, Čakov 49, kontakt +420 602 949 526 (pan Petrách, paní Petráchová)

                  Firma DAPOS-CB, s.r.o., Čakovec 28, kontakt  +420 776 291 131 (pan Danovič)

                  Firma Milan Zikmund, Čakov 64, kontakt +420 777 125 997

                  Firma Stavea Plus s.r.o., Záboří 4, kontakt +420 724 316 046 (pan Drdáček)

    Firma Precis Building SE, Haklovy Dvory Haklovy Dvory 2235, České Budějovice 2, kontakt +420 602 359 958 (p. Maxa)

Výše uvedený seznam firem je pouze souhrnem kontaktů firem, se kterými obec spolupracuje, nebo spolupracovala a jsou z nedalekého okolí. Je pouze doporučením, pro Vaši informaci a k ulehčení orientace při hledání realizační firmy pro vaše napojení.  Tato informace nezakládá žádnou povinnost firem realizovat stavbu vaší přípojky.