Stavba kanalizace a ČOV Čakov
Tisk článku

Oznámení o kolaudaci a zkušebním provozu stavby "Kanalizace a ČOV Čakov" a o finanční podpoře projektu

informace ohledně dokončení stavby a finanční podpoře kanalizace a ČOV Čakov

Vážení občané,

Na konci června byla dokončena stavba kanalizace a ČOV Čakov. Poté probíhalo kolaudační řízení a řízení o vydání souhlasu s uvedení ČOV Čakov do zkušebního provozu. Kolaudační souhlas a souhlas s uvedením ČOV do zkušebního provozu byl vydán dne 3. a 11.8.2021.

Projekt stavby kanalizace a ČOV Čakov byl realizován za finanční podpory:

 • dotačního programu  Ministerstva zemědělství na podporu Výstavby vodovodů a kanalizací ve výši 16.088.000 Kč
 • Jihočeského kraje na základě individuální dotace ve výši 2.471.200 Kč

Celkové náklady realizované stavby byly celkem 26.689.230,06 Kč

Nyní tedy probíhá do 30.8.2022 zkušební provoz na ČOV Čakov a do 30.11.2021 by mělo být vlastníky nemovitostí v obci Čakov realizováno připojování  na nově vzniklou kanalizační síť obce. Podrobné informace najdete v předchozím článku o podmínkách připojování nemovitostí, nebo pomocí následujícího odkazu:

https://www.cakov.cz/obec/stavba-kanalizace-a-cov-cakov/postup-pripojovani-nemovitosti-v-obci-cakov-na-novou-obecni-kanalizaci-a-cov.html

Tisk článku

Tisk článku

Oznámení o poskytnutí podpory z POV Jihočeského kraje na jímku na dovoz odpadních vod

finanční podpora na jímku na dovoz odpadních vod

Vážení občané,

oznamujeme , že dne 30.6.2021 byla také v areálu ČOV dokončena jímka na dovoz odpadních vod. Projekt „ Čakov – jímka na dovoz odpadních vod“ byl spolufinancován Jihočeským krajem z Programu obnovy venkova JČ kraje v roce 2021, a to částkou ve výši 270 tis Kč., celkkové náklady projektu byly ve výši 487.911,98 Kč.

Logo Jihočeského kraje

Tisk článku

Tisk článku

Postup připojování nemovitostí v obci Čakov na novou obecní kanalizaci a ČOV

oznámení občanům o postupu a termínech napojování nemovitostí na novou kanalizaci

Postup připojování na novou veřejnou kanalizaci obce Čakov

Vážení občané,

Z důvodu  dokončení stavby nové kanalizace a ČOV v Čakově, její následné kolaudaci a uvedení čistírny do zkušebního provozu, vyzýváme obyvatele naší obce, aby učinili veškerá opatření k tomu, aby do 30.11. letošního roku byly napojeny všechny nemovitosti na veřejnou kanalizaci, případně aby veškeré odpadní vody vznikající v naší obci byly likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Realizace přípojky

 • realizaci přípojky si na své náklady zajišťuje stavebník (majitel napojované nemovitosti); jeho povinností je s předstihem 1 týdne oznámit provozovateli zahájení prací na realizaci přípojky jednoduchou žádostí o vydání souhlasu s provedením napojení na veřejnou kanalizace, vzor žádosti je občanům k dispozici ke stažení na stránkách obce, případně v chodbě po vstupu do budovy obecního úřadu.
 • napojení přípojky na stoku veřejné kanalizace a provedení přípojky kontroluje před záhozem obec nebo obcí pověřená či odsouhlasená osoba/firma (p. Mára, firma PRVOK, s.r.o.)
 • po dohodě s obcí je možné kontrolu provedení přípojky dokladovat fotodokumentací, postup bude dohodnut při oznámení před realizací přípojky
 • před napojením přípojky na kanalizaci je majitel povinen odpojit předčisticí zařízení (septik, domovní ČOV apod.); jednorázovou likvidaci tekutého obsahu předčisticího zařízení je možno dohodnout za cenu dopravy s obcí; kal v žádném případě nesmí být přečerpán do kanalizace z důvodu poškození technologie obecní čistírny odpadních vod!
 • obec nabízí občanům, kteří se budou připojovat, jednorázový vývoz tekutého kalu z předčisticích zařízení subdodavatelskou firmou pouze za cenu dopravy, v případě zájmu je nutné zapsat se do obcí vedeného pořadníku s uvedením jména, adresy resp. čísla popisného nebo evidenčního a odhadovaného objemu kalu, pokud bude mít někdo z občanů zájem o čištění jímky, je možné toto přiobjednat, cena bude zvýšena o náklady za práci při čištění a případný odvoz vzniklého odpadu, který nelze k nám na ČOV uložit, zájem o čištění je nutné při zápisu do pořadníku uvést
 • majitel vyzve obec ke kontrole kanalizační přípojky (provedení, uložení, revizní šachty, odpojení stávajícího předčisticího zařízení apod.); je-li vše v pořádku a provedení odpovídá příslušným požadavkům, normám a předpisům, vydá provozovatel souhlas s uvedením přípojky do provozu
 • nemovitosti, které si již v průběhu stavby kanalizace zajistili na vlastní náklady vybudování přípojky na svém pozemku zhotovitelem kanalizace firmou Swietelsky, musí tuto skutečnost též obci oznámit stejným formulářem žádosti s uvedením, že připojení realizováno firmou SWIETELSKY. A dále dohodnout s obcí, nebo jejím odborným zástupcem způsob dokladování vyřazení předčištění, aby mohlo dojít k vydání souhlasu s provedeným napojením na veřejnou kanalizaci, a tudíž přenesení povinnosti likvidace odpadních vod z domácnosti na obec
 • vzor žádosti o vydání souhlasu s provedeným napojením na kanalizaci najdete v přiloženém souboru u tohoto článku

Uvedení přípojky do provozu

 • následně po dokončení přípojky a vydání souhlasu s uvedením přípojky do provozu musí majitel kanalizační přípojky bez odkladu uzavřít smlouvu s provozovatelem na odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace obce
 • množství vypouštěných odpadních vod bude uvažováno ve výši vody odebrané z veřejného vodovodu a případně z dalších zdrojů zásobujících připojenou nemovitost pitnou či užitkovou vodou (studna, vrt, dešťová voda apod.) , nebo dle paušálu z prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích

Upozornění

Obecní úřad v přenesené působnosti může uložit podle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci.

V případě, kdy se občané nebo podnikatelé nebudou chtít připojit na nově zřízenou veřejnou kanalizaci, a přitom nemají odpovídající likvidaci odpadních vod nebo nemají povolení k vypouštění odpadních vod, obec podá podnět podle § 42 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na Českou inspekci životního prostředí nebo na příslušný vodoprávní úřad. Česká inspekce životního prostředí a obecní úřad obce s rozšířenou působností (vodoprávní úřad) jsou také příslušní k projednání případných správních deliktů.

Současně se v případě nesepsání smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem kanalizace před započetím užívání kanalizační přípojky jedná o neoprávněné vypouštění odpadních vod. Fyzická nebo právnická osoba se tímto dopouští správního deliktu a bude postupováno dle zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, § 10, odst. 2 (neoprávněné vypouštění odpadních vod), odst. 3 (náhrada vzniklých ztrát) a dle § 32 odst. 5 (správní delikty, kdy je možno v řízení o přestupcích u příslušného úřadu uložit pokutu až do výše 50 000,- Kč).

Informace a kontakty k možnostem realizace přípojky:

 • Řešení provedení konkrétní přípojky a vyřazení předčisticích zařízení je možné v rámci odborné činnosti dohodnuté s obcí s panem Márou s firmy PRVOK, s.r.o. , kontakt: ¨+420 606 733 652
 • Žádosti o souhlas s provedeným napojením a vydání souhlasu s provedeným napojením přijímá  a vydává Obecní úřad v Čakově v úředních hodinách nebo obvyklým způsobem – písemným podáním, osobním podáním, datovou schránkou, emailem s nascanovaným vlastnoručním podpisem. Vyřizuje Ing. Lenka Šišpelová, starostka obce, tel: +420 723 872 897
 • Realizaci přípojky je možné dohodnout s místními stavebními firmami, případně s firmami z okolí např.:

                  Firma MiDast, s.r.o.  -  Miroslav Příhoda, Čakov 41, kontakt: +420 724 558 345

                  Firma František Petrách Služby, Čakov 49, kontakt +420 602 949 526 (pan Petrách, paní Petráchová)

                  Firma DAPOS-CB, s.r.o., Čakovec 28, kontakt  +420 776 291 131 (pan Danovič)

                  Firma Milan Zikmund, Čakov 64, kontakt +420 777 125 997

                  Firma Stavea Plus s.r.o., Záboří 4, kontakt +420 724 316 046 (pan Drdáček)

    Firma Precis Building SE, Haklovy Dvory Haklovy Dvory 2235, České Budějovice 2, kontakt +420 602 359 958 (p. Maxa)

Výše uvedený seznam firem je pouze souhrnem kontaktů firem, se kterými obec spolupracuje, nebo spolupracovala a jsou z nedalekého okolí. Je pouze doporučením, pro Vaši informaci a k ulehčení orientace při hledání realizační firmy pro vaše napojení.  Tato informace nezakládá žádnou povinnost firem realizovat stavbu vaší přípojky.

                                                                                         

                                                                                         

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-souhlas-s-provedenim-pripojky.docx 538.2 Kb
Tisk článku

Tisk článku

Oznámení - postup stavebních prací kanalizace a ČOV Čakov

postup stavebních prací na kanalizačních stokách C, výtlaku a čerpací stanici a ČOV v dubnu 2021

Vážení občané,

Stavba kanalizace a ČOV je v plném proudu, v březnu byla pracováno na ČOV nová kanalizace byla osazena podél komunikace směrem na Čakovec, vyřešeno bylo napojení kanalizačního potrubí v křižovatce silnic třetí třídy na Jankov a Čakovec tj. stoka C-2, a dále  stavba pokračuje  výkopovými pracemi a pokládáním kanalizace v ulici vedoucí od křižovatky hlavní silníce ve směru na Jankov - stoka C-3 a opačným směrem podél hlavní silnice na Jankov směrem k Vimperské zastávce - stoka C-2.. Právě podél silnice třetí třídy na Jankov a v zelených pruzích u ní jsou nyní prováděny výkopové práce a komunikace je  pro průjezd částečně uzavírána do jednoho jízdního pruhu.  Prosím berte toto omezení na vědomí a respektujte v rámci svojí i cizí bezpečnosti dopravní značení. Výkopy jsou  prováděny  postupně po cca 15m tak, aby komunikace zůstala  alespoň z poloviny průjezdná dle schváleného DIO.. Žádáme občany v těchto lokalitách, aby stavbě vyznačili sprejem na komunikaci, nebo kolíkem s cedulku místo vysazení přípojky pro jejich nemovitost.

Dále budou práce pokračují práce za křižovatkou před příchodem na zastávku ve vsi kolem strouhy směrem k Beranovu příjezdovou komunikací kolem domu č.p.46, zde pokračuje stavba  výústního objektu odlehčovací komory a čerpací stanice. Respektujte prosím značení stavby v těchto místech v rámci vastní bezpečnosti.

V prostoru ČOV došlo k zasypání stavební jámy, k osazení odlehčovací komory, bylo vybetonováno dno lapáku písku a dosazovací nádrže dále se pracuje se na instalaci technologie ČOV.

Stavba postupuje dle schváleného harmonogramu, navzdory ne vždy příznivému počasí. Žádáme majitele nemovitostí, aby se včas zajímali a umístění svých přípojek a kontaktovali vedoucího stavebních prací v Ćakově pana Petra tel: 724 964 515.

Stavba s sebou nese některé pomíjející nutné průvodní jevy, jako je možnost přechodného znečištění vozovky,prašnost,  hlučnost, různá dopravní omezení. Tyto jevy jsou pouze dočasné. Děkujeme Vám za Vaši toleranci a pochopení, které je ve prospěch všech občanů obce.

S problémy, dotazy a požadavky ohledně stavby se obracejte na tel: starostky 723 872 897, s domluvou ohledně vysazení přípojek na vedoucího stavebních prací tady v Čakově pana Petra tel: 724 964 515.

Tisk článku

Tisk článku

Oznámení - stavba kanalizace a ČOV Čakov

postup stavebních prací na kanalizačních stokách C, výtlaku a čerpací stanici v lednu a únoru 2021

Vážení občané,

Během tohoto týdne se znovu rozběhla stavba kanalizace a ČOV Čakov. Od pondělí 25.1.2021 bude stavba pokračovat výkopovými pracemi a pokládáním kanalizace v ulici vedoucí od křižovatky hlavní silníce ve směru na Jankov a silnice na Čakovec a místní komunikace vedoucí na náves kolem bývalého obchodu. Právě v této místní komunikaci vedoucí od křižovatky kolem bývalého obchodu č.p.50 na náves ke kostelu budou nyní prováděny výkopové práce a komunikace bude pro průjezd dočasně uzavřena, povolení k vjezdu je pouze po dohodě se stavbou. Prosím berte toto omezení na vědomí a respektujte v rámci svojí i cizí bezpečnosti dopraví značení. Výkopy budou prováděny zase postupně po cca 15m tak, aby komunikace zůstala vždy z každé strany přístupná. Stavba se bude pohybovat v různých místech této komunikace, bude ji různě křížit dle již zveřejněné situace. Zároveň žádáme občany v této ulici, aby stavbě vyznačili sprejem na komunikaci, nebo kolíkem s cedulku místo vysazení přípojky pro jejich nemovitost.

Dále budou práce pokračovat také za křižovatkou před příchodem na zastávku ve vsi kolem strouhy směrem k Beranovu příjezdovou komunikací kolem domu č.p.46, zde budou prováděny stavební práce pro výústní objekt odlehčovací komory a pro objekt čerpací stanice. Respektujte prosím značení stavby v těchto místech v rámci vastní bezpečnosti. I zde žádáme majitele nemovitostí na trase o vyznačení místa vysazení jejich přípojky.

Stavba s sebou ponese opět některé pomíjející nutné průvodní jevy, jako je možnost přechodného znečištění vozovky, hlučnost, různá dopravní omezení. Tyto jevy jsou pouze dočasné. Děkujeme Vám za Vaši toleranci a pochopení, které je ve prospěch všech občanů obce.

S problémy, dotazy a požadavky ohledně stavby se obracejte na tel: starostky 723 872 897, s domluvou ohledně vysazení přípojek na vedoucího stavebních prací tady v Ćakově pana Petra tel: 724 964 515.

Tisk článku

Aktualizovaná a přesnější situace navrhovaných veřejných částí přípojek na kanalizaci a ČOV Čakov

Vážení občané,

v příloze naleznete nové upřesnění navrhovaných veřejných částí vašich přípojek na kanalizaci - hrazených obcí - k vašemu využití. Celá situace je zobrazuje přehledně pouze trasu hlavních kanalizačních řadů a ostatních stavebních objektů a  přesnější umístění veřejných částí přípojek, bez dalších jiných sítí. Prosím prohlédněte si znovu tento upřesněný návrh, promyslete způsob napojení Vaší nemovitosti a možnosti napojení v navrhovaném místě. Poté vyznačte prosím stavbě přesné umístění přípojky z Vší nemovitosti pro stavbu sprejem, nebo dřevěnným kolíkem  s popisem čísla popisného nebo parcely. Připomínáme, že hrazena je POUZE jedna veřejná část přípojky až k hranici Vašeho pozemku. POkud budete potřebovat a chtít více napojení, je toto možné, ale  budete muset uhradit náklady na tuto veřejnou část přípojky navíc z vlastních prostředků.

V případě jakýchkoli dotazů, konzultací a problémů ohledně umístění Vaší přípojky Neváhejte prosím kontaktovat vedení obce - tel: 723 872 897 (starostka obce), e-mail: obec@cakov.cz, nebo písemnou formou do schránky OÚ v Ćakově. Vzhledem k nařízením vlády a epidemiologické situaci upřednostňujte elektronickou komunikaci před osobním kontaktem. osobní kontakt je možný po telefonické dohodě, nebo v předem vymezeých úředních hodinách v pondělí (14-18hodin) a středu (14 - 17hodin).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
celkova-situace-pripojky-290920.pdf 459.1 Kb

Tisk článku

Oznámení o započetí stavby kanalizace a ČOV Čakov

Vážení občané, 

od 1.10.2020 bude zahájena realizace stavby kanalizace a ČOV Čakov. V příloze naleznete přehlednou situaci stavby dle nynější projektové dokumentace k Vaší orientaci ohledně postupu a umístění kanalizačních řadů a předběžný časový harmonogram zhotovitele. 

Stavba je realizována za přispění dotačních prostředků MZE ČR z dotačního programu 12930 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Celkové náklady projektu 26,5 mil.Kč vč. DPH, dotační prostředky 16 mil.Kč vč.DPH.

Zhotovitelem stavby je firma SWIETESKY stavební s.r.o., pověřený stavbyvedoucí pan Korčák, tel: 724 947 527, email:m.korcak@swietelsky.cz

Základní plánované termíny stavby:

 • 25.9.2020 - předání staveniště
 • 1.10.2020  - započetí stavebních prací v prostoru ČOV
 • 1.10.2021 - 31.12.2021 - stavba ČOV + kanalizační stoky A, A-2,3
 • 1.1.2020 - 30.6.2020 - stavba ostatních kanalizačních stok, výtlaku, odlehčovacích komor a čerpacé stanice dle předběžného harmonogramu zhotovitele
 • dokončení stavby  dle smlouvy o dílo do 30.6.2021po 30.6.2021, resp. po dokončení stavby ČOV a uvedení ČOV do zkušebního provozu bude následovat připojování nemovitostí cca v průběhu do 3-6 měsíců od uvedení ČOV do provozu

Prosím promyslete  a připravte možné způsoby  a hlavně umístění připojení Vaší nemovitosti, se stavbou je možné domluvit a vyznačit jim požadované místo pro vysazení veřejné části Vaší připojky - v projektu (v situaci) je pouze schematicky. Pro připojení na novou veřejnou kanalizaci a ČOV v Ćakově je nutné připravit připojení tak, že bude vyřazeno stávající používané předčištění, buď obtokováním objektu, nebo propojením nátoku a výtoku uvnitř objektu předčištění. 

V případě Vašich dotazů,  požadavků a podnětů ke stavbě kontaktujte prosím starostku obce Lenku Šišpelovou, písemně na odresu obecního úřadu Obec Čakov, Čakov 20, 37384 Dubné,  e-mailem: obec@cakov.cz , příp.  telefonicky na 723 872 897. Prosím upřednostňujte elektronickou komunikaci (email).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cakov-celkova-situace-240920.pdf 416.5 Kb
hmg-cov-a-kanalizace-cakov.pdf 250.5 Kb
Tisk článku