Stavba kanalizace a ČOV Čakov
Tisk článku

Oznámení - postup stavebních prací kanalizace a ČOV Čakov

postup stavebních prací na kanalizačních stokách C, výtlaku a čerpací stanici a ČOV v dubnu 2021

Vážení občané,

Stavba kanalizace a ČOV je v plném proudu, v březnu byla pracováno na ČOV nová kanalizace byla osazena podél komunikace směrem na Čakovec, vyřešeno bylo napojení kanalizačního potrubí v křižovatce silnic třetí třídy na Jankov a Čakovec tj. stoka C-2, a dále  stavba pokračuje  výkopovými pracemi a pokládáním kanalizace v ulici vedoucí od křižovatky hlavní silníce ve směru na Jankov - stoka C-3 a opačným směrem podél hlavní silnice na Jankov směrem k Vimperské zastávce - stoka C-2.. Právě podél silnice třetí třídy na Jankov a v zelených pruzích u ní jsou nyní prováděny výkopové práce a komunikace je  pro průjezd částečně uzavírána do jednoho jízdního pruhu.  Prosím berte toto omezení na vědomí a respektujte v rámci svojí i cizí bezpečnosti dopravní značení. Výkopy jsou  prováděny  postupně po cca 15m tak, aby komunikace zůstala  alespoň z poloviny průjezdná dle schváleného DIO.. Žádáme občany v těchto lokalitách, aby stavbě vyznačili sprejem na komunikaci, nebo kolíkem s cedulku místo vysazení přípojky pro jejich nemovitost.

Dále budou práce pokračují práce za křižovatkou před příchodem na zastávku ve vsi kolem strouhy směrem k Beranovu příjezdovou komunikací kolem domu č.p.46, zde pokračuje stavba  výústního objektu odlehčovací komory a čerpací stanice. Respektujte prosím značení stavby v těchto místech v rámci vastní bezpečnosti.

V prostoru ČOV došlo k zasypání stavební jámy, k osazení odlehčovací komory, bylo vybetonováno dno lapáku písku a dosazovací nádrže dále se pracuje se na instalaci technologie ČOV.

Stavba postupuje dle schváleného harmonogramu, navzdory ne vždy příznivému počasí. Žádáme majitele nemovitostí, aby se včas zajímali a umístění svých přípojek a kontaktovali vedoucího stavebních prací v Ćakově pana Petra tel: 724 964 515.

Stavba s sebou nese některé pomíjející nutné průvodní jevy, jako je možnost přechodného znečištění vozovky,prašnost,  hlučnost, různá dopravní omezení. Tyto jevy jsou pouze dočasné. Děkujeme Vám za Vaši toleranci a pochopení, které je ve prospěch všech občanů obce.

S problémy, dotazy a požadavky ohledně stavby se obracejte na tel: starostky 723 872 897, s domluvou ohledně vysazení přípojek na vedoucího stavebních prací tady v Čakově pana Petra tel: 724 964 515.

Tisk článku

Tisk článku

Oznámení - stavba kanalizace a ČOV Čakov

postup stavebních prací na kanalizačních stokách C, výtlaku a čerpací stanici v lednu a únoru 2021

Vážení občané,

Během tohoto týdne se znovu rozběhla stavba kanalizace a ČOV Čakov. Od pondělí 25.1.2021 bude stavba pokračovat výkopovými pracemi a pokládáním kanalizace v ulici vedoucí od křižovatky hlavní silníce ve směru na Jankov a silnice na Čakovec a místní komunikace vedoucí na náves kolem bývalého obchodu. Právě v této místní komunikaci vedoucí od křižovatky kolem bývalého obchodu č.p.50 na náves ke kostelu budou nyní prováděny výkopové práce a komunikace bude pro průjezd dočasně uzavřena, povolení k vjezdu je pouze po dohodě se stavbou. Prosím berte toto omezení na vědomí a respektujte v rámci svojí i cizí bezpečnosti dopraví značení. Výkopy budou prováděny zase postupně po cca 15m tak, aby komunikace zůstala vždy z každé strany přístupná. Stavba se bude pohybovat v různých místech této komunikace, bude ji různě křížit dle již zveřejněné situace. Zároveň žádáme občany v této ulici, aby stavbě vyznačili sprejem na komunikaci, nebo kolíkem s cedulku místo vysazení přípojky pro jejich nemovitost.

Dále budou práce pokračovat také za křižovatkou před příchodem na zastávku ve vsi kolem strouhy směrem k Beranovu příjezdovou komunikací kolem domu č.p.46, zde budou prováděny stavební práce pro výústní objekt odlehčovací komory a pro objekt čerpací stanice. Respektujte prosím značení stavby v těchto místech v rámci vastní bezpečnosti. I zde žádáme majitele nemovitostí na trase o vyznačení místa vysazení jejich přípojky.

Stavba s sebou ponese opět některé pomíjející nutné průvodní jevy, jako je možnost přechodného znečištění vozovky, hlučnost, různá dopravní omezení. Tyto jevy jsou pouze dočasné. Děkujeme Vám za Vaši toleranci a pochopení, které je ve prospěch všech občanů obce.

S problémy, dotazy a požadavky ohledně stavby se obracejte na tel: starostky 723 872 897, s domluvou ohledně vysazení přípojek na vedoucího stavebních prací tady v Ćakově pana Petra tel: 724 964 515.

Tisk článku

Aktualizovaná a přesnější situace navrhovaných veřejných částí přípojek na kanalizaci a ČOV Čakov

Vážení občané,

v příloze naleznete nové upřesnění navrhovaných veřejných částí vašich přípojek na kanalizaci - hrazených obcí - k vašemu využití. Celá situace je zobrazuje přehledně pouze trasu hlavních kanalizačních řadů a ostatních stavebních objektů a  přesnější umístění veřejných částí přípojek, bez dalších jiných sítí. Prosím prohlédněte si znovu tento upřesněný návrh, promyslete způsob napojení Vaší nemovitosti a možnosti napojení v navrhovaném místě. Poté vyznačte prosím stavbě přesné umístění přípojky z Vší nemovitosti pro stavbu sprejem, nebo dřevěnným kolíkem  s popisem čísla popisného nebo parcely. Připomínáme, že hrazena je POUZE jedna veřejná část přípojky až k hranici Vašeho pozemku. POkud budete potřebovat a chtít více napojení, je toto možné, ale  budete muset uhradit náklady na tuto veřejnou část přípojky navíc z vlastních prostředků.

V případě jakýchkoli dotazů, konzultací a problémů ohledně umístění Vaší přípojky Neváhejte prosím kontaktovat vedení obce - tel: 723 872 897 (starostka obce), e-mail: obec@cakov.cz, nebo písemnou formou do schránky OÚ v Ćakově. Vzhledem k nařízením vlády a epidemiologické situaci upřednostňujte elektronickou komunikaci před osobním kontaktem. osobní kontakt je možný po telefonické dohodě, nebo v předem vymezeých úředních hodinách v pondělí (14-18hodin) a středu (14 - 17hodin).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
celkova-situace-pripojky-290920.pdf 459.1 Kb

Tisk článku

Oznámení o započetí stavby kanalizace a ČOV Čakov

Vážení občané, 

od 1.10.2020 bude zahájena realizace stavby kanalizace a ČOV Čakov. V příloze naleznete přehlednou situaci stavby dle nynější projektové dokumentace k Vaší orientaci ohledně postupu a umístění kanalizačních řadů a předběžný časový harmonogram zhotovitele. 

Stavba je realizována za přispění dotačních prostředků MZE ČR z dotačního programu 12930 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Celkové náklady projektu 26,5 mil.Kč vč. DPH, dotační prostředky 16 mil.Kč vč.DPH.

Zhotovitelem stavby je firma SWIETESKY stavební s.r.o., pověřený stavbyvedoucí pan Korčák, tel: 724 947 527, email:m.korcak@swietelsky.cz

Základní plánované termíny stavby:

  • 25.9.2020 - předání staveniště
  • 1.10.2020  - započetí stavebních prací v prostoru ČOV
  • 1.10.2021 - 31.12.2021 - stavba ČOV + kanalizační stoky A, A-2,3
  • 1.1.2020 - 30.6.2020 - stavba ostatních kanalizačních stok, výtlaku, odlehčovacích komor a čerpacé stanice dle předběžného harmonogramu zhotovitele
  • dokončení stavby  dle smlouvy o dílo do 30.6.2021po 30.6.2021, resp. po dokončení stavby ČOV a uvedení ČOV do zkušebního provozu bude následovat připojování nemovitostí cca v průběhu do 3-6 měsíců od uvedení ČOV do provozu

Prosím promyslete  a připravte možné způsoby  a hlavně umístění připojení Vaší nemovitosti, se stavbou je možné domluvit a vyznačit jim požadované místo pro vysazení veřejné části Vaší připojky - v projektu (v situaci) je pouze schematicky. Pro připojení na novou veřejnou kanalizaci a ČOV v Ćakově je nutné připravit připojení tak, že bude vyřazeno stávající používané předčištění, buď obtokováním objektu, nebo propojením nátoku a výtoku uvnitř objektu předčištění. 

V případě Vašich dotazů,  požadavků a podnětů ke stavbě kontaktujte prosím starostku obce Lenku Šišpelovou, písemně na odresu obecního úřadu Obec Čakov, Čakov 20, 37384 Dubné,  e-mailem: obec@cakov.cz , příp.  telefonicky na 723 872 897. Prosím upřednostňujte elektronickou komunikaci (email).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cakov-celkova-situace-240920.pdf 416.5 Kb
hmg-cov-a-kanalizace-cakov.pdf 250.5 Kb
Tisk článku