Mateřská škola

Informace o provozu MŠ Čakov od 12.4.2021

Provoz MŠ Čakov od 12.4.2021

Vážení občané,
dle rozhodnutí vlády ČR došlo od 12.4.2021 alespoň částečně ke znvuobnovení provozu v naší mateřince. Do školky nyní mohou chodit následující skupiny dětí a za níže uvedených omezení a podmínek.
Do školky chodí nyní předškoláků a i děti rodičů těchto vybraných profesí:
- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
- pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
- pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
- zaměstnanci bezpečnostních sborů
příslušníci ozbrojených sil
- zaměstnanci uvedení v paragrafu 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
- zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele při nástupu dítěte do MŠ.

Dále pak je škola povinna dítě 2x za týden testovat za přítomnosti zákonného zástupce nebo přímo zákonný zástupce otestuje své dítě za přítomnosti pedagoga. Po celou dobu testování musejí mít rodiče i pedagog respirátor, dítě roušku. Dítě si sundá roušku na samotné testování a dále pak až po zjištění výsledku, bude-li  test negativní. V případě pozitivního testu, dítě odchází se zákonným zástupcem domu a škola postupuje dle pokynů KHS.  Testování nebude prováděno u dětí, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost  viru SARS-CoV 2 nebo negativního POC antigenního testu na přítomnost SARS-CoV2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod. a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění.
Dále se nemusí účastnit testování děti, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud škole nedoloží, účastní se testování dle harmonogramu školy.
Děti se budou tetují vždy v pondělí a ve čtvrtek. Při odmítnutí testování nebo nedoložení potřebných dokumentů není možná osobní přítomnost dítěte v MŠ. 
 
 

Tisk článku

Zápis dětí do MŠ Čakov

Podmínky a termín zápisu dětí do MŠ Čakov

Přijímání přihlášek pro školní rok 2021/2022

k předškolnímu vzdělávání proběhne distanční formou.

 

Zápis proběhne v termínu od 3.5.2021 – 14.5.2021

 • zákonný zástupce si stáhne žádost, evidenční list spolu s potvrzením od lékaře na adrese https://ms-cakov.webnode.cz/zapis/zadost-o-prijeti/

 • dále dodá kopii rodného listu dítěte – po kontrole bude skartováno

 • kopii občanského průkazu zákonného zástupce - po kontrole bude skartováno

  Předání dokumentů do MŠ

 • po telefonické domluvě na tel čísle: 737 988 426 osobně v domluvenou hodinu v MŠ

 • v obálce označené ZÁPIS MŠ do schránky umístěné u vchodu do budovy obecního úřadu (hnědá schránka)

 • do datové schránky 3azrb9u

 • mailem – musí být opatřeno elektronickým podpisem

   

  Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

 • Děti s trvalým pobytem ve školském obvodě (Čakov, Čakovec, Jankov, Holašovice, Holubovská bašta), které do 31.8.2021 dosáhnou pěti let a více (OŠD) – zahájí povinnou předškolní docházku

 • Děti s trvalým pobytem ve školském obvodě (Čakov, Čakovec, Jankov, Holašovice, Holubovská bašta), které do 31.8.2021 dosáhnou čtyř let

 • Děti s trvalým pobytem ve školském obvodě (Čakov, Čakovec, Jankov, Holašovice, Holubovská bašta), které v průběhu školního roku 2021/2022 dosáhnou věku tří let ( dnem nástupu je den, kdy dítě dovrší tři roky, případně dle domluvy)

 • Zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování – doloženo potvrzením lékaře, s vyjímkou dětí narozených do 31.8.2016

 • Děti s trvalým pobytem mimo školský obvod, které musejí plnit povinné předškolní vzdělávání

 

Z důvodů následné komunikace (přidělení registračního čísla)prosíme o pečlivé vyplnění dalších kontaktních údajů

(e-mail,telefon).

Tisk článku

Mateřská škola

Mateřská škola Čakov, Čakov č. 19, PSČ 373 84 Dubné
mobil : 774 261 466
e-mail : ms-cakov@seznam.cz nebo ms@cakov.cz 
www stránky: www.ms-cakov.webnode.cz
 

Personální obsazení: 

Bc. Kateřina Deutschová - zastupující ředitelka
Bc. Martina Šťastná - ředitelka na mateřské dovolené
Diana Jíšová - učitelka
Alena Mesárošová - učitelka

Jana Reisnerová - školnice a topič
Popelková Zdenka - účetní

Podrobnosti o organizaci školního roku, o aktivitách  a akcích konaných v MŠ všetně fotogalerie a kontaktů naleznete podrobněji přímo na stránkách MŠ Čakov na www.ms-cakov.webnode.cz

Kde nás najdete:
Budova mateřské školy se nachází v Čakově na návsi na vrcholku kopce proti kostelu.