Vyhlášky a provozní řády

Vyhlášky a provozní řády

Obecně závazné vyhlášky obce Čakov (pozn. aktuální platné znění je zobrazeno zeleně)

Obecně závazná vyhláška č.3/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č.4/2019 - o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně její přílohy

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích  - (zrušeno k 31.12.2019)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích (zrušeno k 1.1.2013)
Vyhláška č. 1/2005 o pravidlech pro pohyb psů (zrušeno k 20.3.2013)

Obecně závazná vyhláška č. 5/2004 - o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Čakov

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 - požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Čakov č. 1/2015  - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čakov 

Vyhláška č. 3/2004 - požární řád obce - zrušeno OZV č.1/2017

Obecně závazná vyhláška obce Čakov č. 1/2007 ZŠ

Obecně závazná vyhláška obce Čakov č. 3/2007 o úhradě vodného a ve dvousložkové formě 

Obecně závazná vyhláška obce Čakov č. 4/2003, kterou se stanoví systém nakládání s komunálními odpady - zrušeno k  17.1.2016
 

ÚPSÚ Čakov - Obecně závazná vyhláška obce Čakov ze dne 20. 9. 1999 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Čakov je pouze v písemné podobě k nahlédnutí na OÚ Čakov, Stavebním úřadu Magistrátu města České Budějovice a na Odboru územního plánovatí Magistrátu města České Budějovice.

Obecně závazná vyhláška obce Čakov č. 1 /2004 změna č. 1 a - c územního plánu sídelního útvaru Čakov je pouze v písemné podobě k nahlédnutí na OÚ Čakov, Stavebním úřadu Magistrátu města České Budějovice a na Odboru územního plánovatí Magistrátu města České Budějovice.

Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Čakov :

  1. Veřejná vyhláška č. 1/2009 - opatření obecné povahy 
  2. Výkres základního členění
  3. Hlavní výkres
  4. Výkres pořadí změn v území - etapizace
  5. Koordinační výkres
  6. Výkres širších vztahů
  7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Jednací a provozní řády obce                                             

Jednací řád zastupitelstva obce Čakov
Provozní řád veřejného internetu v knihovně                                                                                                                                                                                                                  
Provozní řád pohřebiště  
Provozní řád klubovny Čakovec

  1.