Vyhlášky a provozní řády
Tisk článku

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

s účinností od 1.3.2019

Vážení občané,

zveřejňujeme nově zaktualizovanou vyhlášku o místních poplatcích OZV 1/2019 o místních poplatcích, schváleno  na zasedání zastupitelstva obce dne 11.2.2019 usnesení č.09/02/2019, která nabyde účinnosti 1.3.2019. Novou Obecně závaznou vyhlášku naleznete v přiloženém souboru.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2019-ozv1-2019-o-mistnich-poplatcich.pdf 4421.6 Kb
Tisk článku

Tisk článku

Veřejné projednání návrhu nového územního plánu Obce Čakov

Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Čakov v katastrálním území Čakov u Českých Budějovic, Čakovec a veřejné projednání návrhu územního plánu:

Veřejná vyhláška

Textová část návrhu ÚP:

Textová část - návrh

Textová část oddůvodnění

 

Grafická část návrhu ÚP:

Výkres základního členění území,

Hlavní výkres,

Koncepce dopravní a technické infrastruktury,

Výkres VPS, VPO a asanací,

Výkres širších vztahů,

Koordinační výkres,

Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF a PUPFL.

Tisk článku

Nová obecně závazná vyhláška

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Čakov

Na svém zasedání Zápis č. 4/13 ze dne 25.2.2013 usnesením č. 3 zastupitelstvo Obce Čakov odsouhlasilo a vydává novou Obecně závaznou vyhlášku č.01/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Čakov.

Zveřejňujeme znění tohoto dokumentu: Obecně závazná vyhláška 01/2013  kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Čakov.


Vyhlášky a provozní řády

Jednací řád zastupitelstva obce Čakov
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích (zrušeno k 1.1.2013)
Vyhláška č. 1/2005 o pravidlech pro pohyb psů (bude zrušeno k 20.3.2013)
Vyhláška č. 5/2004 - zrušení vyhlášky č. 2 /2003
Vyhláška č. 3/2004 - požární řád obce
Obecně závazná vyhláška obce Čakov č. 1/2007 ZŠ
Obecně závazná vyhláška obce Čakov č. 3/2007 o úhradě vodného a ve dvousložkové formě 
Obecně závazná vyhláška obce Čakov č. 4/2003, kterou se stanoví systém nakládání s komunálními odpady                                               Provozní řád veřejného internetu v knihovně                                                                                                                                                                                                                  
Provozní řád pohřebiště  
Provozní řád klubovny Čakovec

ÚPSÚ Čakov - Obecně závazná vyhláška obce Čakov ze dne 20. 9. 1999 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Čakov je pouze v písemné podobě k nahlédnutí na OÚ Čakov, Stavebním úřadu Magistrátu města České Budějovice a na Odboru územního plánovatí Magistrátu města České Budějovice.

Obecně závazná vyhláška obce Čakov č. 1 /2004 změna č. 1 a - c územního plánu sídelního útvaru Čakov je pouze v písemné podobě k nahlédnutí na OÚ Čakov, Stavebním úřadu Magistrátu města České Budějovice a na Odboru územního plánovatí Magistrátu města České Budějovice.

Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Čakov :

  1. Veřejná vyhláška č. 1/2009 - opatření obecné povahy 
  2. Výkres základního členění
  3. Hlavní výkres
  4. Výkres pořadí změn v území - etapizace
  5. Koordinační výkres
  6. Výkres širších vztahů
  7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu