Stavba kanalizace a ČOV Čakov
Tisk článku

Postup připojování nemovitostí v obci Čakov na novou obecní kanalizaci a ČOV

oznámení občanům o postupu a termínech napojování nemovitostí na novou kanalizaci

Postup připojování na novou veřejnou kanalizaci obce Čakov

Vážení občané,

Z důvodu  dokončení stavby nové kanalizace a ČOV v Čakově, její následné kolaudaci a uvedení čistírny do zkušebního provozu, vyzýváme obyvatele naší obce, aby učinili veškerá opatření k tomu, aby do 30.11. letošního roku byly napojeny všechny nemovitosti na veřejnou kanalizaci, případně aby veškeré odpadní vody vznikající v naší obci byly likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Realizace přípojky

 • realizaci přípojky si na své náklady zajišťuje stavebník (majitel napojované nemovitosti); jeho povinností je s předstihem 1 týdne oznámit provozovateli zahájení prací na realizaci přípojky jednoduchou žádostí o vydání souhlasu s provedením napojení na veřejnou kanalizace, vzor žádosti je občanům k dispozici ke stažení na stránkách obce, případně v chodbě po vstupu do budovy obecního úřadu.
 • napojení přípojky na stoku veřejné kanalizace a provedení přípojky kontroluje před záhozem obec nebo obcí pověřená či odsouhlasená osoba/firma (p. Mára, firma PRVOK, s.r.o.)
 • po dohodě s obcí je možné kontrolu provedení přípojky dokladovat fotodokumentací, postup bude dohodnut při oznámení před realizací přípojky
 • před napojením přípojky na kanalizaci je majitel povinen odpojit předčisticí zařízení (septik, domovní ČOV apod.); jednorázovou likvidaci tekutého obsahu předčisticího zařízení je možno dohodnout za cenu dopravy s obcí; kal v žádném případě nesmí být přečerpán do kanalizace z důvodu poškození technologie obecní čistírny odpadních vod!
 • obec nabízí občanům, kteří se budou připojovat, jednorázový vývoz tekutého kalu z předčisticích zařízení subdodavatelskou firmou pouze za cenu dopravy, v případě zájmu je nutné zapsat se do obcí vedeného pořadníku s uvedením jména, adresy resp. čísla popisného nebo evidenčního a odhadovaného objemu kalu, pokud bude mít někdo z občanů zájem o čištění jímky, je možné toto přiobjednat, cena bude zvýšena o náklady za práci při čištění a případný odvoz vzniklého odpadu, který nelze k nám na ČOV uložit, zájem o čištění je nutné při zápisu do pořadníku uvést
 • majitel vyzve obec ke kontrole kanalizační přípojky (provedení, uložení, revizní šachty, odpojení stávajícího předčisticího zařízení apod.); je-li vše v pořádku a provedení odpovídá příslušným požadavkům, normám a předpisům, vydá provozovatel souhlas s uvedením přípojky do provozu
 • nemovitosti, které si již v průběhu stavby kanalizace zajistili na vlastní náklady vybudování přípojky na svém pozemku zhotovitelem kanalizace firmou Swietelsky, musí tuto skutečnost též obci oznámit stejným formulářem žádosti s uvedením, že připojení realizováno firmou SWIETELSKY. A dále dohodnout s obcí, nebo jejím odborným zástupcem způsob dokladování vyřazení předčištění, aby mohlo dojít k vydání souhlasu s provedeným napojením na veřejnou kanalizaci, a tudíž přenesení povinnosti likvidace odpadních vod z domácnosti na obec
 • vzor žádosti o vydání souhlasu s provedeným napojením na kanalizaci najdete v přiloženém souboru u tohoto článku

Uvedení přípojky do provozu

 • následně po dokončení přípojky a vydání souhlasu s uvedením přípojky do provozu musí majitel kanalizační přípojky bez odkladu uzavřít smlouvu s provozovatelem na odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace obce
 • množství vypouštěných odpadních vod bude uvažováno ve výši vody odebrané z veřejného vodovodu a případně z dalších zdrojů zásobujících připojenou nemovitost pitnou či užitkovou vodou (studna, vrt, dešťová voda apod.) , nebo dle paušálu z prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích

Upozornění

Obecní úřad v přenesené působnosti může uložit podle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci.

V případě, kdy se občané nebo podnikatelé nebudou chtít připojit na nově zřízenou veřejnou kanalizaci, a přitom nemají odpovídající likvidaci odpadních vod nebo nemají povolení k vypouštění odpadních vod, obec podá podnět podle § 42 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na Českou inspekci životního prostředí nebo na příslušný vodoprávní úřad. Česká inspekce životního prostředí a obecní úřad obce s rozšířenou působností (vodoprávní úřad) jsou také příslušní k projednání případných správních deliktů.

Současně se v případě nesepsání smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem kanalizace před započetím užívání kanalizační přípojky jedná o neoprávněné vypouštění odpadních vod. Fyzická nebo právnická osoba se tímto dopouští správního deliktu a bude postupováno dle zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, § 10, odst. 2 (neoprávněné vypouštění odpadních vod), odst. 3 (náhrada vzniklých ztrát) a dle § 32 odst. 5 (správní delikty, kdy je možno v řízení o přestupcích u příslušného úřadu uložit pokutu až do výše 50 000,- Kč).

Informace a kontakty k možnostem realizace přípojky:

 • Řešení provedení konkrétní přípojky a vyřazení předčisticích zařízení je možné v rámci odborné činnosti dohodnuté s obcí s panem Márou s firmy PRVOK, s.r.o. , kontakt: ¨+420 606 733 652
 • Žádosti o souhlas s provedeným napojením a vydání souhlasu s provedeným napojením přijímá  a vydává Obecní úřad v Čakově v úředních hodinách nebo obvyklým způsobem – písemným podáním, osobním podáním, datovou schránkou, emailem s nascanovaným vlastnoručním podpisem. Vyřizuje Ing. Lenka Šišpelová, starostka obce, tel: +420 723 872 897
 • Realizaci přípojky je možné dohodnout s místními stavebními firmami, případně s firmami z okolí např.:

                  Firma MiDast, s.r.o.  -  Miroslav Příhoda, Čakov 41, kontakt: +420 724 558 345

                  Firma František Petrách Služby, Čakov 49, kontakt +420 602 949 526 (pan Petrách, paní Petráchová)

                  Firma DAPOS-CB, s.r.o., Čakovec 28, kontakt  +420 776 291 131 (pan Danovič)

                  Firma Milan Zikmund, Čakov 64, kontakt +420 777 125 997

                  Firma Stavea Plus s.r.o., Záboří 4, kontakt +420 724 316 046 (pan Drdáček)

    Firma Precis Building SE, Haklovy Dvory Haklovy Dvory 2235, České Budějovice 2, kontakt +420 602 359 958 (p. Maxa)

Výše uvedený seznam firem je pouze souhrnem kontaktů firem, se kterými obec spolupracuje, nebo spolupracovala a jsou z nedalekého okolí. Je pouze doporučením, pro Vaši informaci a k ulehčení orientace při hledání realizační firmy pro vaše napojení.  Tato informace nezakládá žádnou povinnost firem realizovat stavbu vaší přípojky.

                                                                                         

                                                                                         

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-souhlas-s-provedenim-pripojky.docx 538.2 Kb
Tisk článku