Úřední deska
Tisk článku

Výše ceny pro výpočet stočného v obci Čakov od 1.5.2022

Dvousložková cena stočného v obci Čakov platná od 1.5.2022

Vážení občané ,

na základě schválené obecně závazné vyhlášky č.1/2022, kterou se stanovuje úhrada voného a stočného ve dvousložkové formě byla schválena zastupitelstvem obce Čakov na svém zasedání 28.3.2022 usnesením č. 029/04/2022 c) kalkulace výše ceny stočného ve dvousložkové formě pro území obce Čakov a nemovitosti řpipojené v tomto území na novou veřejnou kanalizaci a ČOV obce Čakov.

Cena byla schválena dle zákonem stanovené kalkulace  platné od 1.5.2022 do 30.4.2023 a to v této výši:

1) pevná složka ceny: 660Kč/ročně pro vodoměry do hodnoty trvalého průtoku do 2,5m3   +  2) pohyblivá složka ceny ve výši 30,04 Kč/m3 (vypouštěných odpadních vod).

Cena byla stanovena dle zákona  č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon o VaK“) a  podle prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001Sb. „zákon o VaK“.  Informace o technickém řešení výběru stočného a smlouvě o vypouštění odpadních vod naleznete v článku Oznámení  o povinnosti uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod a úhradách stočného od 1.5.2022

Tisk článku