Obec Čakov

Historie obce

Historie obce

Známky o osídlení obce a jejího okolí spadají do mladší doby bronzové a doby halštatské, což doložily archeologické průzkumy při výstavbě v lokalitě „Ve Vrších“ a četné nálezy na okolních polích a v lesích.

Obec Čakov je zmiňována již v roce 1262 , tedy tři roky před založením města České Budějovice. V té době se uvádí v místě Velkého a Malého Čakova (neb Čékova) tři osady z nichž dvě spojením vytvořily Velký Čakov a jedna Malý Čakov, který je uváděn v roce 1407 jako Czakowez, zahrnující osadu Vráž, která vymřela morem a zanikla. Název Čakov je dokládán v roce 1254. Čakovec měl společný název označovaný jako Schecow. V roce 1407 se objevuje jako Malý Čakovec v německé podobě jako Czakowez.

Čakov náležel k panství Krumlovskému, ale Čakovec vladykům erbu Harachovského. Po odstoupení Jana Rožmberka v roce 1468 ze služeb krále Jiříka, zmocnil se Netolic a také Čakova Jindřich Roubík z Hlavatec.

Kulturní památkou Čakova je farní kostel sv. Linharta s farou zmiňovaný v roce 1343. V Čakovci má historickou hodnotu dvůr č.p.6 , který byl vybudován cisterciáky z kláštera ve Vyšším Brodě a dále dům č.p.18 se štítem selského baroka a mlýn Podevráž.

Nedaleko Čakova a Čakovce byly v lesích nalezeny mohyly ze 7. a 8. století po Kristu a byly zkoumány 10. a 11. srpna 1893 učitelem V. Cipínem.

V roce 1600 měla rychta Čakovská 6 vesnic a to Čakov, Jankov, Holubovské Bašty, Dehtáře, Kaliště a Habří se dvěma samotami.

Kostel sv. Linharta zmiňovaný v Čakově roku 1343 má na hlavním oltáři řezbářské sochy pozdní gotiky rok 1520 a to sv. Linharta, sv. Korbiliána a sv. Prokopa. Na bočním oltáři je madona Čakovská. Tyto plastiky jsou v současné době umístěny v Alšově galerii v Hluboké nad Vltavou. Na druhém bočním oltáři je obraz Máří Magdaleny, taktéž socha sv. Máří Magdaleny ze 16.století. pocházející ze zdejšího kostela je umístěna v diecézním muzeu v Českých Budějovicích. V lodi kostelní je zazděný náhrobní kámen s nápisem :“Léta páně 1529 zemřel urozený pán Jiří Čákovec z Bohušic a na Čákovci tu středu před svatým Prokopem ve tři hodiny na noc a tuto tělo jeho pochováno jest a jeho duši Pán bůh rač milostiv býti a je do království nebeského přijati. Amen.“

Věž kostela byla v roce 1930 nadezděna o 2,20 m a instalovány věžní hodiny se skleněnými ciferníky elektricky osvětlenými.

Tři zvony byly ulity v roce 1536 firmou Perner z Českých Budějovic, avšak dva byly odebrány pro válečné účely v roce 1917. Nově byly pořízeny v roce 1925 a znovu odebrány v roce 1943 německými úřady pro účely druhé světové války.

Varhany byly pořízeny v roce 1889 za 1246,- zlotých.

Původní hřbitov býval v místech umístění domu č.p.42 a byl obezděn kamennou zdí. V období roku 1883 byl zřízen hřbitov u jižní strany kostela. Farářem Kočerem byla po roce 1884 přistavěna zeď na západní straně se dvířky od fary. Válka v roce 1914 přerušila snahu vybudovat hřbitov mimo obec a k postavení a uvedení do užívání současného hřbitova došlo v letech 1961 až 1962. Náhrobky kolem kostela byly likvidovány v prosinci 1974 a lednu 1975.

Škola byla postavena v roce 1856 a vyučování zahájeno v roce 1857. Od roku 1874 byla škola rozšířena na dvoutřídní. V této době měla škola 130 až 144 žáků.

Samospádový vodovod v dřevěných rourách byl vybudován v roce 1869 a kamenný taras návesního parku v březnu roku 1882. Po obou stranách kamenné kašny na návsi v Čakově byly zasazeny lípy v roce 1902. Lípa ve dvoře fary a dvě lípy u křížku v chalupách byly zasazeny v roce 1897.

Po 1. světové válce měla obec Čakov 39 domů s 220 obyvateli.

V roce 1968 byl svépomocí vybudován objekt obchodu z montovaných dílů, provozovaný družstvem Jednota až do devadesátých let.

V roce 1964 bylo provedeno násilné sloučení obecních úřadů Čakov a Jankov i s osadami Čakovec, Holubovská Bašta a Holašovice do společné střediskové obce se sídlem v Jankově, do které byla směrována bytová výstavba, kultura i vedení JZD.

V této době dochází k vylidňování osad, zrušení četnické stanice, zdravotního střediska a školy v Čakově.

Po revoluci v roce 1989 a změně režimu se obec znovu osamostatnila , dokončila se stavba vodojemu, vodovodního přivaděče od hlavního řádu Římov - Hlavatce a byly vybudovány nové plastové vodovodní rozvody v Čakově a v Čakovci.

V roce 1999 byl schválen územní plán osad spadajících do správního obvodu Obce Čakov. Následně byly vybudovány inženýrské sítě v lokalitě „Na Vrších“ pro výstavbu 15 ti rodinných domů. V tomto období jsou také osidlovány prázdné statky na návsi v Čakově. Tímto je dosaženo zvýšení počtu obyvatel na současných 260 včetně osad Čakovec a Holubovské Bašty.

Další zajímavosti o obci včetně fotografií a nálezů z okolí jsou uvedeny na webu Václava Sponara, Čakov 21.    

www.mojemuzeum.wz.cz      

Dnes je 17.02.2018

svátek slaví Miloslava

Aktuality

Oznámení o výběru místních poplatků
na rok 2018
více
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
veřejná vyhláška
více
Volební výsledek volby prezidenta
leden 2018
více
Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018
více
Zveřejnění schváleného střednědobého rozpočtového výhledu obce
více
Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Blanský les
více